نویسنده = ������������ ������
تحلیل کمانش و پس از کمانش صفحات دارای گشودگی با استفاده از روش نیمه انرژی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 18-25

تقی شجاعی؛ مهدی بستان شیرین؛ بیژن محمدی؛ رضا معدولیت


نسل جدید سیستم کنترل وضعیت میکروماهواره‌ با استفاده از عملگرهای کنترلر مومنتوم سیالی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 41-48

امیرحسین تقوی؛ احمد سلیمانی؛ تقی شجاعی