نویسنده = ���������������� ��������
نسل جدید پیشران‌های الکتریکی اثر- هال با کاربری موثر در صنعت فضایی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 69-75

خشایار جمال آشتیانی؛ علیداد قاصر؛ احمد سلیمانی


نسل جدید سیستم کنترل وضعیت میکروماهواره‌ با استفاده از عملگرهای کنترلر مومنتوم سیالی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 41-48

امیرحسین تقوی؛ احمد سلیمانی؛ تقی شجاعی