نویسنده = �������������� ��������������
فناوری بیوگاز و پیشنهادهایی عملی جهت توسعة آن از طریق آموزش هدفمند و برنامه‌ریزی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 57-66

مهدی آذری کیا؛ محمدعلی اشجاری