نویسنده = ������������ ������ ������
مواد پیزوالکتریک و کاربردهای متنوع آنها

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 16-31

سید علی واجدی