نویسنده = ����������������� ���������������� ������������
تولید آزمایشگاهی آلیاژ آلومیناید تیتانیوم گاما

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 65-74

بهزاد جباری‌پور؛ مهرداد مطلب‌پور علیشاهی