نویسنده = �������������������� ��������������
شبیه‌سازی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از روش کسر حجمی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 53-64

محمدحسن جوارشکیان؛ مصطفی زاهدزاده