نویسنده = ���������� �������������������� ��������
محاسبه کمینه نرخ هوادهی استاندارد و بررسی پارامترهای عملکردی در سیستم تهویه محیط‌ آزمایشگاه‌های تحقیقاتی هیدروژن و پیل ‌سوختی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 43-52

ابراهیم علیزاده؛ محمد رضایی فیروزجایی؛ مجید خورشیدیان؛ مجید رهگشای؛ سید حسین مسروری سعادت