نویسنده = عباس ظهوربین
طراحی اولیه و تحلیل عملکرد دستگاه تست شوک نیم‌سینوسی با شتاب هدف 3000 جی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 89-102

عباس ظهوربین؛ کرامت ملک‌زاده فرد؛ سعید شکراللهی؛ علیرضا پورموید