نویسنده = ������������ ��������
دلائل ایجاد سروصدا در چرخ‌دنده‌ها و روش‌های حذف آن

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 16-23

جهان تقی‌زاده؛ شهره شاملو