نویسنده = ������������ ��������
مدل ‌سازی مسیریابی بهینه ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 3-12

10.30506/mmep.2023.562625.2053

زهره مرادی؛ خسرو خاندانی؛ معین طاهری؛ مهدی مدبری‌فر


محاسبه ‌ی مدول یانگ سلول سرطانی سر و گردن در طی فرایند نانومنیپولیشن مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 22-31

10.30506/mmep.2022.557330.2029

معین طاهری؛ پیمان کریمی؛ مجید مستعلی؛ مصطفی ناظمی زاده