نویسنده = سجاد آذرخش
بررسی جذب انرژی ضربه‌گیرهای مخروطی تحت بار محوری شبه‌استاتیکی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 74-87

سجاد آذرخش؛ مصطفی عباس‌نژاد


تحلیل تجربی و شبیه سازی فروریزش محوری پوسته های استوانه ای دوجدارة توخالی و تقویت شدة یک سرگیردار

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 47-60

سجاد آذرخش؛ معین‌الدین حسنی سعدی؛ علی قمریان؛ محمدجواد حمزه گرگانی