نویسنده = ���������� ���������� ����������
دسته‌بندی، معرفی و مقایسه انواع موتورهای الکتریکی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 3-13

بهرام سلطان محمد؛ احسان سوایی