نویسنده = ������������������ ����������
بررسی خواص مکانیکی و بالستیکی نانوزره‌ها

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 62-73

مهران پرهیزکار؛ سید عباس وزیری