نویسنده = ��������������������� ����������
بررسی و تحلیل قابلیت جذب انرژی در مقاطع جدارنازک چنـدسلولی دایره و مربعی جهت استفاده در سپر خودرو

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 51-61

غلامعلی علایی؛ مجتبی شهرام‌یار؛ حمید دهقان طرزجانی