نویسنده = �������� ���������� ����������
کمینه‌سازی ابعاد بدنة خودروی نیسان از طریق بهینه‌سازی چیدمان بلنک قطعات

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 16-22

مرتضی قائم ملکی؛ علی منصورزاده؛ سید احمد بابک سلیمانی