نویسنده = ���������������� ������
بازرسی خطوط انتقال گاز به‌کمک روش مغناطیسی‌کردن

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 58-61

علی شیرافکن


معاینة رادیوگرافی لوله‌ها

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 51-55

علی شیرافکن