نویسنده = عباس نیک‌نژاد
استفاده از جاذب‌های انرژی بیضوی در خودروها جهت حفاظت از عابران پیاده

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 62-72

عباس نیک‌نژاد؛ علی‌رضا جهانگیریان؛ علی‌رضا شامیری؛ حسام آسیائی