نویسنده = �������������� ������
تحلیل تجربی و شبیه سازی فروریزش محوری پوسته های استوانه ای دوجدارة توخالی و تقویت شدة یک سرگیردار

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 47-60

سجاد آذرخش؛ معین‌الدین حسنی سعدی؛ علی قمریان؛ محمدجواد حمزه گرگانی