نویسنده = غیاث‌الدین رحیمی
مروری بر میکروجلبک‌ها و زیست‌توده‌ها

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 16-21

غیاث‌الدین رحیمی؛ صادق احمدی