نویسنده = ��������������������� ����������
مطالعه‌ای بر آثار متقابل دینامیک دوچرخه و دوچرخه‌سوار

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 103-114

احسان کریم‌زاده؛ مسعود مسیح طهرانی