نویسنده = �������������� �������� ����������
کنترل جریان سیال به وسیله عملگرهای مبتنی بر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 53-62

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


مولدهای الکتریکی مگنتوهیدرودینامیک و کاربرد آنها در صنایع هوافضا

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 57-67

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی