نویسنده = �������������� ������������
مطالعه و مقایسة رویکردهای مدلسازی سیستم‌های پیل سوختی پلیمری در خودرو

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 93-104

شریف قریب؛ حسن حسن زاده؛ رامیار مازوجی