نویسنده = ������������ ��������
رایزرهای دریایی و ربات‌های زیرسطحی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 65-71

عباس رهی؛ امیر مقیسه