نویسنده = ���������������� ���������� ��������
طراحی و ساخت سیستم تراز لیزری دوار دوبعدی با جاذب نوسانات

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 53-58

مسعود تیموری بک؛ مهدی خداویردی زاده