نویسنده = ������������ ��������
حل عددی فرایند فورج شعاعی چندپاسة سوپرآلیاژ اینکونل 718 و مقایسة آن با نتایج تجربی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 21-27

محمد شاهرخ؛ اعظم قاسمی؛ مهران مرادی


بررسی زاویة خمش در فرایند شکل‌دهی به‌کمک لیزر با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 77-83

محسن حسنی؛ اعظم قاسمی؛ محمود فرزین