نویسنده = �������������� ������
مروری بر آشکارسازهای فروسرخ

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 70-84

رضا مهریار؛ زهرا خیراندیش