نویسنده = ���������������� ��������
بررسی تخمین تنش با تکنیک مغناطیسی بارک‌هاوزن

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 39-46

رسول محرمی؛ حمید علیزاده