نویسنده = سید مسعود سید امیرخانی
آزمون نشت‌یابی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 85-90

علی مسعودی سلطانی؛ سید مسعود سید امیرخانی