دوره و شماره: دوره 27، شماره 123، بهمن و اسفند 1397 
6. کاربرد سیستم‌های میکروالکترومکانیکال در کنترل حرارت ماهواره‌های کوچک

صفحه 48-55

حامد شیخ بهایی؛ فرخنده سلیمی نژاد؛ سیدعلیرضا قرشی؛ سعید حاجی علی گل