دوره و شماره: دوره 22، شماره 93، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1-68 
2. تشخیص خوردگی در کف مخازن نفتی با استفاده از امواج آکوستیـک امیشن

صفحه 25-31

احسان هدائی؛ مهرداد جوادی؛ علی برومندنیا؛ حامد صادقی