دوره و شماره: دوره 25، شماره 107، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-113 
1. شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل بارهای وارد بر نوعی جادة قابل حمل سبک

صفحه 9-16

مجتبی رضایی؛ احمد محمودی؛ ابوذر اسحقی اسکوئی؛ رضا حسینی ثانی


4. طراحی کنترل کنندة فازی برای کنترل وضعیت یک ربات پرندة چهار روتوره

صفحه 35-42

حوری خدایاری؛ فرشاد پازوکی؛ علیرضا خدایاری؛ علیرضا غیاث


7. تولید آزمایشگاهی آلیاژ آلومیناید تیتانیوم گاما

صفحه 65-74

بهزاد جباری‌پور؛ مهرداد مطلب‌پور علیشاهی