دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 103، مهر و آبان 1394، صفحه 1-83 
2. ماهواره های دانشجویی کن ست و کیوب ست

صفحه 20-35

امیررضا کوثری؛ وحید بهلوری؛ سیدحمید جلالی نائینی