مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران (MMEP) - شماره جاری