نویسنده = انوشیروان فرشیدیان‌فر
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت پدیدة ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه در طراحی رایزرهای دریایی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 60-70

انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ سیدمهدی مظلوم مقدم