نویسنده = علیرضا معصومی
1. تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش دوم

دوره 26، شماره 115، مهر و آبان 1396، صفحه 62-72

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری


2. فرایندهای نوین در مهندسی معکوس

دوره 26، شماره 115، مهر و آبان 1396، صفحه 15-29

علیرضا معصومی؛ علیرضا شوشتری


3. تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش اول

دوره 26، شماره 113، خرداد و تیر 1396، صفحه 88-101

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری